Om medlemskapet

Medlemskap kan endast tecknas av personer över 16 år. Vid inköp hos säljföretaget ska medlemmen verifiera sitt medlemskap genom att uppge/uppvisa bärare. Medlemmen är skyldig att uppvisa bankmässig legitimation om säljföretaget så begär. Betalning kan endast ske med kontanter, bankkort eller dylikt. Underlag för beräkning av medlemsnivå ges på av Outlet Syd utvalda varor och tjänster. Presentkort, lotter eller liknande räknas ej in som underlag för beräkning av medlemsnivå. Bäraren och medlemsförmånerna gäller enbart för inköp till eget hushåll.

Avgifter

Medlemskapet är gratis för handlande kunder.

Medlemsnivåer/Bonusnivåer

Bonusintjänande period räknas per kalenderhalvår alternativt kalenderkvartal. Medlem samlar bonuspoäng under intjänandeperiod. Vid uppnådd bonusnivå utbetalas bonus (se bonusnivåer nedan). Bonus gäller som betalningsmedel hos Outlet Syd. Denna måste användas vid ett och samma inköpstillfälle. Bonus kan inte lösas mot kontanter, presentkort eller annat betalningsmedel. Bonus är giltig under bestämd period som aviseras med utbetalningen. Avisering sker 2 alt 4 ggr/år till handlande kunder.

1001-3000 bonuspoäng = 100 sek värdecheck
3001-5000 bonuspoäng = 300 sek värdecheck
5001- bonuspoäng = 500 sek värdecheck

Force majeure

Säljföretaget är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknade omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om säljföretaget själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Säljföretaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om säljföretaget varit normalt aktsam.

Ändring av villkoren

Säljföretaget får vidta ändring av avgifter och andra villkor om det motiveras av ändringar i kostnadsläget eller myndigheters åtgärder. Ändringen träder i kraft en månad efter att medlemmen aviserats om förändringen.

Giltighetstid

Avtalet gäller tillsvidare och får av endera parten sägas upp till upphörande med en månads uppsägningstid, varvid medlemsvillkoren i tillämpliga delar gäller så länge medlemsnivågrundande belopp kvarstår på kontot.

Information

Medlemmen är införstådd med han/hon automatiskt kan komma att erhålla särskild information om erbjudanden m m, att uppgifterna används som underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och statistik, att uppgifterna samkörs och uppdateras för att upprätthålla god kund- och registervård och medger att personuppgifter får lämnas ut till samarbetspart eller liknande för marknadsföringssyfte.

Behandling av personuppgifter och köpinformation

Personuppgifter och uppgifter om kontot samt köp (kassakvittoinformation) som sker hos Outlet Syd sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter samt att samla och analysera information för att kundanpassa erbjudanden och rabatter på produkter och tjänster. Uppgifterna sparas maximalt i 24 månader. Den som ej önskar mottaga adresserad reklam och erbjudanden kan när som helst kontakta Outlet Syd och begära en så kallad reklamspärr. Kontohavaren har rätt att från Outlet Syd få skriftlig information om behandlingen av personuppgifter som berör medlemmen. Club Syd kommer på eget eller på medlemmens initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att acceptera medlemsvillkoren samtycker medlemmen till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i föregående punkt. Accept av medlemsvillkoren anses ha skett genom nyttjande av bärare.